Pilotinfo

Letiště Vodochody podalo rozklad proti usnesení MŽP

Přidáno: 30. Červen 2014Autor:

Společnost Letiště Vodochody, a.s. v pátek 27.6. 2014 podala rozklad proti Usnesení Ministerstva životního prostředí, kterým zrušilo Souhlasné stanovisko ke studii EIA. „Předložili jsme ministrovi životního prostředí celou řadu důkazů, které potvrzují, že zrušení stanoviska k EIA bylo nezákonné, zmatečné, věcně neodůvodněné a vydané nepříslušným orgánem. Žádáme pana ministra, aby Usnesení zrušil a přezkumné řízení zastavil,” řekl Martin Kačur, generální ředitel Letiště Vodochody, a.s.

Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) zrušilo Souhlasné stanovisko ke studii EIA pouze na základě předběžného posouzení. Správní řád přitom pojem předběžné posouzení nezná. I proto společnost Letiště Vodochody, a.s. (dále Letiště) uvedené rozhodnutí vnímá jako účelovou a násilnou aplikaci Správního řádu ve prospěch jedné zájmové skupiny.

Letiště se písemně obrátilo na MŽP se žádostí o vysvětlení, protože Usnesení neobsahuje žádnou jednoznačnou definici, která by určila, kde se posuzování vlivu modernizace letiště na životní prostředí po rozhodnutí MŽP nachází a jak bude probíhat následný proces.

„Otevřeně se paní náměstkyni Peštové ptáme, jaký dopad má Usnesení na další vývoj dokumentace. Zda bude dokumentace vrácena zpracovateli oponentního posudku na dopracování, či bude vrácena nám k doplnění o rozporované skutečnosti nebo zda bude muset proběhnout nové veřejné projednání,” říká Martin Kačur, generální ředitel Letiště Vodochody.

„Po prostudování doručeného Usnesení se oprávněně domníváme, že se paní náměstkyně Peštová ani nestihla plně obeznámit se všemi podklady týkajícími se pětiletého procesu posuzování našeho projektu. V Usnesení je totiž napsáno, že MŽP vydalo své rozhodnutí jenom na základě „předběžného posouzení”. Není tak zřejmé, zda na ministerstvu bude ještě probíhat definitivní posouzení, které by vzalo v úvahu všechny podklady,” dodal Kačur.

Letiště zároveň připravuje rozklad k Usnesení, kterým ministerstvo ruší Souhlasné stanovisko k záměru rozvoje letiště Vodochody. Rozklad podá ve stanovené lhůtě ministrovi životního prostředí.

Letiště se domnívá, že rozhodnutí MŽP vytváří precedens, který může zásadně ovlivnit celou řadu plánovaných staveb. Argumenty, které paní náměstkyně Peštová použila v odůvodnění Usnesení k projektu modernizace letiště Vodochody, mohou vést k vyhlášení stavební uzávěry zejména v blízkosti nebo uvnitř větších měst, kde dochází k překračování stanovených hygienických limitů. A to se týká prakticky jakékoliv stavby, včetně staveb dopravní infrastruktury.

letiště vodochody nové

Tematicky související články

Leave a Reply