Pilotinfo

Aeroklub ČR a „kouzla“ s dotacemi

Přidáno: 19. Duben 2011Autor:

V rychlém sledu se připojily k mému článku pro „Pilotinfo“ komentáře tří členů „Výboru AeČR“ – M.Mezery, P.Mlýnka a V.Dvořáka.

Ještě než odpovím na tyto tři komentáře, chci čtenářům ozřejmit některé skutečnosti k „Neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR“, která je AeČR poskytována MD na základě „Pověření výkonem státní správy ve věcech SLZ“ – tj. v kategorii UL kluzák a v kategorii sportovní padák.

Uvedené skutečnosti uvádím proto, aby si čtenář mohl sám vytvořit představu o dosavadním vynakládání finančních prostředků z této neinvestiční dotace na AeČR.

V těchto výše uvedených kategoriích SLZ se v roce 2010 jednalo o:

  • 52 UL kluzáků a 105 pilotů UL kluzáků;
  • 1653 sportovních parašutistů a – 2400 cvičenců základního výcviku (počet cvičenců v jednotlivých letech kolísá, uváděný počet je za rok 2009, počet cvičenců ZV za rok 2010  nemám k dispozici, hlášení se odevzdávalo do 15.1.2011 a zpracování ještě nebylo zveřejněno);

Výše této neinvestiční dotace na rok 2010 byla 4.185.000,-Kč, přičemž podle informace z MD, vychází z této částky podíl na zajištění úkonů pro kategorii UL kluzáky 650.000,-Kč a cca 3.500.000,-Kč pro kategorii sportovní padák.

Přehled placených zaměstnanců z této dotace v jednotlivých kategoriích:

Správa kategorie ultralehký kluzák(pro 52 UL kluzáků a 105 pilotů kluzáků!!!!)

Personální zajištění:

Hl. inspektor pilot: Jaromír Hammer

Oblastní inspektor-pilot: Miroslav Sázavský

Miroslav Kinc

Karel Mařík

Jasoň Kučera

Hl. inspektor technik: Zdeněk Seiner

Oblastní inspektor-technik: Stanislav Kůta

Gabriel Tóth

Luděk Bárta

Pavel Kabát

Pavel Procházka

Administrace KAMO: Kočařová

Celkem z této dotace hrazeno (mzdy, vozidla a materiálové vybavení) – 12 osob

Správa kategorie sportovní padáky(pro 1653 parašutistů a cca 2400? cvičenců ZV)

Personální zajištění:

Hl. inspektor –para: Přemek Nosek

Oblastní inspektor-para: Ladislav Horák

Oldřich Svozil

Josef Zíbar – ½ úvazku

Ivan Hoššo – ½ úvazku

Celkem z této dotace hrazeno (mzdy, vozidla a materiálové vybavení) – 5 osob (sumář plných úvazků = 4)

Rejstřík: Miroslava Veselá – ½ úvazku

Dále byl z uvedené dotace v minulosti hrazen i provoz služebních vozidel některých pracovníků sekretariátu a ekonomického úseku.

Na základě dohody s LAA, „vypomáhal“ technik LAA panu Kučerovi se zajištěním technického dozoru pro kategorii ULL kluzáků.

Pozorný čtenář si na základě výše uvedených skutečností udělá velice snadno sám představu o užití dotačních prostředků pro jednotlivé kategorie.

Roční celkové náklady kategorie SLZ – sportovní padák činily zhruba 2.500.000,-Kč, z toho vychází, že tato kategorie nedočerpávala ze svých nárokových prostředků cca 1.000.000,-Kč – tzn., že tyto prostředky se měly vracet zpět do státní pokladny.

Promiňte mi prosím tento úvod, byl ovšem nezbytný pro reakci na uvedené komentáře členů Výboru AeČR a pro pochopení souvislostí.

Je jedno rčení, a to že „prasátko má nejvíc kamarádů při zabijačce“, toto rčení se velmi hodí jako příměr na obdrženou dotaci pro SLZ.

V kategorii sportovní padák, kde parašutisté nedočerpávali z nárokové dotační částky cca 1.000.000,-Kč, se tzv. optimalizací snížil počet zaměstnanců para ze sumáře 4 plných úvazků (3 plné a 2 poloviční) na 2 plné úvazky – prostě těch kamarádů dotace bylo najednou moc a oprávnění adresáti dotace už začali překážet.

V kategorii UL kluzáků se snižovalo o 1 místo (z 12 na 11).

  • Co se týče příspěvku pana Mezery – kde mj. uvádí: ……“ Náklady na výkon státního odborného dozoru začaly jaksi převyšovat každoročně poskytovanou státní neinvestiční dotaci od MD určenou na tuto činnost……….…….“

Pan autor je buď totálně neinformovaný, nebo záměrně podává zkreslené informace. Kategorie sportovní padák, zdaleka nedočerpávala nárokovou část dotace.

To nároky těch „nenasytných“, kteří se chtěli přiživit na dotaci, začaly jaksi převyšovat poskytovanou dotaci.

Vrcholem demagogie Výboru AeČR bylo ovšem zrušení šetření nehod – což je pro para nenahraditelná zpětná vazba pro prevenci nehod. Výše uvedený souhrn čerpání v kategorii sportovní padák 2.500.000,-Kč je včetně nákladů na šetření nehod a i při hrazení těchto nákladů na šetření nehod zbývala nedočerpaná částka cca 1.000.000,-Kč. A to již nevím co uvést na rozhodnutí vedení AeČR, že parašutistům budou účtovány jízdní náklady inspektorů, při cestách na letiště pro provádění úkonů vyplývajících z Pověření.

Dále – autorem zmiňované audity čerpání dotace prováděné v minulosti? Nevím o žádném hloubkovém auditu čerpání dotace, ale mám k dispozici tabulku vyúčtování dotace, které provedl AeČR za rok 2009 – je to tabulka se sedmi řádky jakýchsi čísel, pod které se schová cokoliv (zde vůbec není jasné, jaká kategorie, kolik a za co čerpala). Asi na MD uvedené vyúčtování začalo vzbuzovat pochybnosti, a proto v současné době probíhá na AeČR hloubkový audit čerpání dotace.

Chce snad pan autor tvrdit, že kontrola z MD, která v současné době probíhá na AeČR hodnotí, že čerpání dotace je plně v souladu s Podmínkami přidělení a zúčtování neinvestiční dotace a povinnosti příjemce neinvestiční dotace“ (příloha č.1 k Rozhodnutí č.j. 36/2010-220-SP/3)?

Ke mně se dostala informace o vyjádření jednoho z pracovníků AeČR, že to bude pro AeČR „pěknej prů…“.

Stojí si autor za svým stanoviskem, že AeČR přidělenou dotaci vynakládal v souladu s podmínkami MD?

V příloze č.1. k Rozhodnutí č.j. 36/2010-220-SP/3 vydaném MD, je v bodech 1. – 11. (v návaznosti na vydané Rozhodnutí) jasně stanoveno jak lze vynakládat dotační prostředky a jsou zde zároveň uvedeny sankce při nedodržení těchto podmínek.  Stojí si autor komentáře za svým stanoviskem, že AeČR se řídil těmito závaznými pokyny,  vynakládal tyto prostředky přesně podle těchto pravidel a žádná penalizace AeČR nehrozí?

  • Audit státního dozoru, který zmiňujete, proběhl začátkem roku a jeho účelem, bylo posoudit subjekty žádající o pověření výkonem státního odborného dozoru SLZ a jejich schopnost plnit úkoly, vyplývající z tohoto pověření. Velkým překvapením bylo zjištění, že AeČR vede rejstřík v T602 !!!!!, nová pracovnice rejstříku nebyla schopná systém ani otevřít, zodpovědět dotazy k vydávání průkazu a nový pracovník inspektorátu para nebyl schopen zodpovědět žádný z položených dotazů, ani předložit požadované dokumenty – tady není zapotřebí ani příliš velkého důvtipu a úsudku čtenáře, aby si udělal obrázek (použil jsem s dovolením terminologii autora). Dovedně se pokoušíte vzbudit dojem, že zjištěním auditu byly nedostatky mojí předchozí inspektorské práce.
  • Totální neznalost skutečností, ale pan Mezera ukazuje v pasáži, kde uvádí, že CSP, použil neoprávněně legislativu AeČR (rozuměj předpisy V-Para). Rád rozšířím jeho povědomí – předpisy V-Para jsou prováděcími směrnicemi leteckého zákona (tzn., že jsou součástí zákona), tvorba těchto směrnic byla součástí „Pověření“ a MD mj. i za jejich tvorbu AeČR platilo, tyto směrnice musí využívat (řídit se jimi) i parašutisté – nečlenové AeČR – provádějící seskoky ze soukromých letadel na soukromých letištích. Při zpracovávání žádosti o „Pověření“, bylo při jednání na MD, uvedeno, že CSP může v případě vydání „Pověření výkonem státního odborného dozoru“, provádět v určeném přechodném období výkon tohoto odborného dozoru podle těchto stávajících směrnic, které jsou, jak bylo uvedeno prováděcími směrnicemi leteckého zákona. V žádosti, kterou následně CSP podal je proto jasně uvedeno, že součástí příloh jsou i stávající směrnice (řady V-Para), které budou po vydání pověření nahrazeny novými směrnicemi zpracovanými CSP. Tento postup byl právním oddělením MD hodnocen jako nezávadný.

Domnívá se snad pan Mezera, že MD je neschopné posoudit, zda dokumenty, které CSP předložil, jsou právně v pořádku?

  • Úplnou perličkou v komentáři autora je odstavec, kde se věnuje ceníku za administrativní úkony. Nevím, jestli autor komentáře má problém s pochopením čteného textu, ale uváděné ceny člen / nečlen vyplývají z ceníku AeČR (zde má AeČR uvedeno, že členům poskytuje 80% dotaci) – to by jako člen výboru AeČR mohl a měl vědět. Ceník CSP má jednotné ceny pro všechny bez rozdílu. Všichni, kteří mi po přečtení článku volali nebo posílali e-mail to pochopili – kromě autora komentáře.

Takže ještě jednou pro autora komentáře opakuji (ostatní čtenáři mohou tuto větu přeskočit) – „Ceník CSP je jednotný pro všechny“ – takže se autor (plachtař) již nemusí trápit obavami, že by parašutisté byli jakoukoliv formou diskriminováni.

V tuto chvíli skončím se svou reakcí na komentáře členů Výboru AeČR, jelikož by to byl dlouhý materiál.

Ke zbývajícím komentářům a to pana Mlýnka a pana Dvořáka (to jsou vůbec perličky) – zveřejním reakci v následujících dnech.

V Mladé Boleslavi, dne 18.4.2011                                            Přemek Nosek

Tematicky související články

Leave a Reply