Pilotinfo

Uvedení padáků do provozu

Přidáno: 25. Duben 2011Autor:

Se zahájením letošní sezony se geometrickou řadou množí telefonické dotazy, kterými se na mne obrací parašutisté z celé republiky ve věci provozních záležitostí, kdy AeČR není schopen uvedenou záležitost řešit.

Z tohoto důvodu jsem požádal, zdali by nám redakce pilotinfo.cz mohla pomoci vytvořením jakéhosi prostoru pro Vaše dotazy a moje odpovědi tak, abych telefonicky neodpovídal vícenásobně na stejné dotazy.

Redakce slíbila s pomocí, takže od pondělí 26.4. bude na stránkách Pilotinfo.cz otevřen prostor, pro vaše dotazy a moje odpovědi.

Obrátili se na mne parašutisté Karlovarského paraklubu s dotazem jak mají postupovat, aby získali provozní povolení (certifikaci) k zahraničním padákům, které má jejich Paraklub pro provádění seskoků cvičenců základního výcviku.

K uvedenému dotazu parašutistů Karlovarského paraklubu chci uvést následující:

Na základě leteckého zákona č. 49/1997 Sb a jeho novelizací č.225/2006 je v §83 ustanovení d/ stanoveno:

„Pověřená osoba výkonem státního odborného dozoru schvaluje, uznává a ověřuje letovou způsobilost sportovních létajících zařízení a vydává, prodlužuje a odnímá souhlas o jejich letové způsobilosti“.

To znamená: Pověřená osoba výkonem státního odborného dozoru musí mít ustavenu zkušebnu padáků a musí zabezpečit její činnost v souladu se schválenými  “Postupy pro ověřování letové způsobilosti sportovních létajících zařízení“. Ověřování nebo schválení musí proběhnout v souladu s těmito postupy.

Příklady schválení padáku do provozu:

1.

Padáky schválené do provozu v kterékoliv zemi Evropské Unie je možné v ČR zařadit do používání po dodání: Certifikačního nebo schvalovacího listu od orgánu, který je v daném státě oficiálně uznáván , oficiální technický popis který bude obsahovat: omezující údaje (max. povolená rychlost, max. povolená zátěž, dobová životnost,a pod.), návod na balení. Po splnění těchto podmínek je možné vystavit technický průkaz a padák provozovat.

2.

Padáky dovezené ze států mimo evropskou unii: V tomto případě je postup odlišný. Padák nelze převzít „administrativně“, ale padák musí být ověřen v souladu se schválenými postupy. Žadatel požádá o provedení schvalovacího procesu osobu pověřenou výkonem státního odborného dozoru a musí dodat: Certifikační nebo schvalovací list padáku vydaného oficiálním orgánem daného státu, technický popis s uvedením všech údajů, návod na balení. Předá zkušebně jeden kus padáku pro ověřování. Ověřování probíhá na náklady objednatele a v rozsahu stanoveném v „Postupech pro ověřování“. V případě, že se jedná o padák pro začínající parašutisty musí být vždy používán pouze záložní padák, který je v technickém popisu uveden (konkrétní nezaměnitelný typ). Funkce záložního padáku    s hlavním padákem podléhá ověření. Ne každý záložní padák, pokud je použit k výše uvedenému typu lze použít, z důvodu tvaru vrchlíku, délky nosných šňůr a pod.Kulaté padáky (v tomto případě je uvažován hlavní i záložní) při použití mohou a fungují odlišně, než současné padáky, které jsou již v tandemovém uspořádání. Mimo několika států evropské unie padák řady ZVP není znám, a tudíž ho nelze k danému (USA) padáku bez rozsáhlých ověření funkce použít. Po splnění všech těchto podmínek je možné vystavit technický průkaz a padák provozovat.

Pozn.

Je zapotřebí postupovat dle směrnice V PARA 1, ustanovení  6.1.2. až 6.1.4.

Nelze opominout ani ustanovení 6.1.5.

Osoba, která vystaví „Technický průkaz“ je stanovena směrnicí. Počet osob je směrnicí stanoven a tím je zabezpečena ta nejužší kontrola používaných padáků. Pokud provedou nějaké úkony osoby, které nejsou směrnicí V PARA 1 uvedeny, pak je tento úkon neplatný.

Parašutisté, uvědomte si, že osoba, která podepíše schválení padáku do provozu, zodpovídá za správnou funkci padáku a riskuje případné důsledky vyplývající ze špatné funkce padáku.

Směrnice V PARA 1 stanoví, že do provozu na území ČR může být zařazen pouze padák, který má platný technický průkaz – to platí pro případy, kdy tyto padáky jsou používány k seskokům na území ČR a pod vedením CZ instruktorů.

 

Závěr:

V případě Vašeho zájmu o zařazení padáku do provozu (doposud v ČR nepoužívaných) požádejte o provedení tohoto procesu osobu pověřenou výkonem státního odborného dozoru. Provedení tohoto úkonu nařizuje pověřené osobě (AeČR) novelizovaný letecký zákon § 83 ustanovení d/ a § 84. Směrnice V PARA 1 a 2 jsou v duchu leteckého zákona č.49/97 Sb novelizovaného zákonem č. 225/06 § 83 ustanovení b/ považovány za prováděcí směrnice, a jsou právně plně vymahatelné.

 

Pokud by toto rámcové vysvětlení bylo pro Vás nedostatečné, proveďte konkrétnější dotaz a já Vám rád odpovím.

Zdraví Vás

Přemek Nosek

V Mladé Boleslavi, dne: 22.4.2011

Tematicky související články

One Response to “Uvedení padáků do provozu”

 1. 1
  Bohumil Nosek Says:

  Otázky:
  1) Existuje zákon (vyhláška) či jiný závazný dokument, v jehož znění , či nedílné příloze by byl rejstřík schválených typů padáků pro území České republiky?
  2) Z ústního sdělení mám informaci, že tento rejstřík vede odbor civilního letectví na Ministerstvu dopravy. Jaké jsou podmínky a postup při zadávání žádostí o schválení určitého typu zahraničního padáku do provozu? Žádné písemné prameny mi nejsou dostupné a nevím o nich.
  3) Existuje seznam schválených českých zkušeben na padákovou techniku?
  4) Kdo vede a kde je uveden seznam schválených zahraničních zkušeben, jejíž certifikáty jsou uznávány na našem území?

  Odpovědi:

  K Vaším dotazům lze z pohledu Ministerstva dopravy – odboru civilního letectví uvést následující:

  1) Žádný právní předpis, tedy ani zákon č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ani jeho prováděcí vyhláška 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ať už jako nedílnou součást či jejich přílohy, nestanoví rejstřík schválených typů padáků pro území České republiky. Ustanovení § 83 odst. 1 písm. b) zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upravuje oprávnění pověřené osoby zpracovávat návrhy provozně technických předpisů pro provoz SLZ a návrhy výcvikových osnov, které po schválení Ministerstvem dopravy uveřejňuje.

  2) Odbor civilního letectví žádný takový rejstřík nevede ani v minulosti nevedl. Postupy pro schválení určitého typu zahraničního padáku do provozu nejsou součástí specifických předpisů upravujících problematiku civilního letectví, ale vyplývají obecně z předpisů EU v rámci uvádění jakéhokoli výrobku, tedy i sportovního padáku do provozu. Nicméně s výjimkou, že v oblasti civilního letectví musí takovýto výrobek projít ještě schválením k použití v civilním letectví jako takovém, které dělá na území jednotlivých států určený kompetentní orgán. Pak záleží, zda-li byl výrobek schválen v členském státu EU či v jiném než členském státu EU. Pokud to bylo v členském státě EU může ale nemusí kompetentní orgán uznat certifikát zahraniční zkušebny (podle kvality zkušebny a jejích zkušeností). V oblasti civilního letectví narozdíl od jiných oblastí na to však není právní nárok. Když se rozhodne uznat, pouze se překontrolují předložené doklady o provedených zkouškách či zda byly provedeny všechny zkoušky požadované na území ČR. V rámci toho lze nařídit provést požadované zkoušky znova či nařídit doplnění těch, které nebyly prováděny a kompetentní orgán je požaduje za nezbytné. V případě schválení v jiném než členském státě EU probíhá certifikační proces od počátku pod dozorem kompetentního orgánu.

  3) K této problematice je třeba uvést následující vysvětlení. Akreditovaná zkušebna schopná provést certifikaci zahraničního padáku za účelem schválení ho do provozuna na území ČR je pouze jedna jediná, a to zkušebna provozovaná Aeroklubem České republiky. Myšleno jediná zkušebna která může schválit padák, tedy celý padákový komplet v četně záložního padáku a nosných postrojů. Na území ČR ještě existují takzvané akreditované laboratoře, které mohou provést požadované dílčí zkoušky ve svém oboru (např. materiálové zkušebny z hlediska trhacích zkoušek použitého materiálu vrchlíku či pevnosti spojů postrojů, nebo provozní zkoušky prováděné VTÚL), nicméně tyto akreditované laborateře nemohou padákový komplet jako takový schválit do provozu. Výsledkem zkoušky v takovéto akreditované laboratoři je pouze dílčí protokol, že to odpovídá technickým normám, který je pro akreditovanou zkušebnu dálčím podkladem. Seznam akreditovaných laboratoří nemá Ministerstvo dopravy k dispozici, nicméně takovýto seznam vede Ministerstvo průmyslu a obchodu, které tyto akreditace přiděluje.

  4) Seznam zahraničních zkušeben oprávněných k certifikaci padáků nevede ani Ministerstvo dopravy ani pověřená osoba, přičemž k uznávaní jejich certifikátů se dle jejich zkušeností přistupuje výše popsaným způsobem a je na správním uvážení kompetentního orgánu, jak se k předloženému zahraničnímu certifikátu postaví.

  S pozdravem

  Martin Mareš
  Ministerstvo dopravy – odbor civilního letectví

Leave a Reply