Pilotinfo

Karlovarské letiště bude mít nové zázemí nejen pro hasiče

Přidáno: 05. Říjen 2015Autor:

Rada Karlovarského kraje schválila výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby nového objektu Záchranné a požární služby (ZPS) letiště Karlovy Vary. Do otevřeného výběrového řízení se přihlásilo celkem 16 společností. Vítězem se stala společnost JURICA a. s., která nabídla realizovat uvedenou stavbu za cenu 26.626.891,– Kč bez DPH. Financování stavby je zajištěno zejména z části nájemného ve výši 20.376.747,- Kč bez DPH, které bude společností Letiště Karlovy Vary s.r.o. uhrazeno Karlovarskému kraji nejdéle v termínu do 31. 12. 2015 (jedná se o nájemné za období let 2013 až 2015), prostředky získanými z převodu pozemků letiště do vlastnictví ŘLP ČR, s. p. ve výši 333.821,- Kč a zbylá část (cca. 6 milionů Kč bez DPH) bude hrazena přímo investorem, tj. Karlovarským krajem.

Záchranná a požární služba letiště Karlovy Vary

Tato stavba představuje další krok v modernizaci letiště, kterým bude nahrazena původní, dnešním předpisům již nevyhovující, stanice ZPS, a zároveň zajistí vysokou úroveň bezpečnosti provozu na letišti v budoucích letech. Příprava stavby byla zahájena v roce 2013 a vychází z aktualizovaných rozvojových plánů letiště. Vlastní projekční a přípravné práce probíhaly v letech 2013 – 2015. Projektantem stavby se na základě výběrového řízení stala společnost Invente s.r.o., České Budějovice.

„Touto stavbou získá letiště Karlovy Vary moderní stanici záchranné a požární služby, která odpovídá požadavkům na zabezpečení bezpečnosti civilního provozu ve 21. století. Stavba samotná neznamená jen prosté nahrazení stávající stanice, ale je předpokladem pro další modernizaci letiště“, uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik.

Objednavatelem stavby je Karlovarský kraj, který k jejímu financování použije prostředky z uhrazeného nájemného společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. za období let 2013 – 2015. Zahájení stavby se předpokládá v listopadu 2015 s termínem dokončení v říjnu 2016.

„Vlastní realizace výstavby nové stanice ZPS bude probíhat za plného provozu letiště a je proto pochopitelné, že výstavba bude klást zvýšené nároky na zajištění provozní bezpečnosti. Stanice bude umístěna východně od stávajících objektů letiště, v optimální poloze vůči vzletové a přistávací dráze, což zajistí vynikající dosažitelnost všech oblastí letiště v případě nutnosti zásahu”, říká Václav Černý, ředitel letiště.

Hlavní část stavby tvoří samotný objekt stanice, který tvoří dvoupatrová budova, ve které se nachází garáž s 8 parkovacími místy pro zásahová vozidla a administrativní část s prostory pro jednotku hasičů ve službě. Výrazným prvkem stanice ZPS bude prostor operačního dispečinku, který umožňuje dokonalý rozhled po celém letišti. V rámci stavby budou dále vybudovány nová spojovací komunikace na pojezdovou dráhu TWY A a zpevněné plochy v okolí objektu včetně parkoviště pro 4 osobní automobily. Dále dojde k napojení objektu na stávající inženýrské sítě, připojení k datovým rozvodům a v rámci ochrany životního prostředí bude pro objekt vybudována nová čistička odpadních vod a odlučovač ropných látek. Objekt bude využíván i dalšími subjekty, například zde budou sídlit psovodi služby cizinecké policie.

Tematicky související články

Leave a Reply