Pilotinfo

Letiště Karlovy Vary bilancovalo rok 2014 a předložilo plán pro rok 2015

Přidáno: 28. Březen 2015Autor:

Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. hospodařila za rok 2014 se ziskem, který přes výrazný pokles poptávky ze strany ruské klientely a tím pokles výkonů o 19%, dosáhl 7,25 miliónů korun (dle předběžných neauditovaných výsledků hospodaření).

Rada Karlovarského kraje v pozici valné hromady projednala na svém včerejším jednání předběžné výsledky hospodaření společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. za rok 2014 a zároveň schválila finanční plán na rok 2015. Společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. se v roce 2014 potýkala s dopady nepříznivého vývoje způsobeného vnějšími faktory a následným poklesem poptávky po cestách do regionu ze strany tradiční ruské klientely. Na nepříznivý vývoj společnost reagovala již v červnu roku 2014 přijetím okamžitých úsporných opatření. Díky tomu se podařilo dosáhnout téměř původně plánovaného zisku ve výši 8,0 miliónů korun.

Tato opatření zahrnovala zejména přehodnocení plánu nákladů (zejména u oprav a údržby a ostatních služeb) a pozastavení vybraných investičních aktivit, například v oblasti projektové přípravy na rozšíření budovy terminálu či přípravy podkladů pro zahájení procesu EIA v rámci záměru prodloužení a rozšíření RWY. Tato opatření byla následně schválena valnou hromadou společnosti usnesením č. RK 1251/11/14 ze dne 24. 11. 2014. Redukce nákladů se nijak nedotkla zaměstnanců, když nedošlo ani ke snižování jejich počtu, úvazků či platů, ani ke snížení objemu prostředků určených na odměny či omezení sociálního programu společnosti.

Proaktivní a včasnou reakcí na nepříznivý vývoj, který byl způsoben vnějšími okolnostmi, které nemohla společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. nijak ovlivnit, se přes výrazný propad poptávky ze strany ruské klientely podařilo udržet hospodaření společnosti za rok 2014 v černých číslech a dosáhnout plánovaných výsledků hospodaření“, uvedl ředitel letiště ing. Václav Černý.

Pokud jde o finanční plán na rok 2015, tento byl sestaven s ohledem na vývoj situace na konci roku 2014 a na začátku roku 2015. Přestože je v současné době velmi obtížné dělat přesnější predikce, vychází finanční plán z předpokladu, že pokles poptávky bude i nadále pokračovat a bude dramaticky vyšší, než v roce předcházejícím. Pro rok 2015 společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. předpokládá dosažení tržeb ve výši cca 41 miliónů korun, což znamená pokles zhruba o 35% ve srovnání s výsledky, kterých bylo dosaženo v roce 2014. Největší pokles, ve výši téměř 50 %, se očekává v tržbách za letištní taxy a v podílu z tržeb duty free obchodů, což jsou položky, kde jsou tržby přímo úměrné počtu cestujících.

Pokud jde o oblast nákladů, zavádí vedení společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. pro rok 2015 řadu dalších úsporných opatření, zejména v mzdové oblasti, jejichž cílem je snížit dopady předpokládaného poklesu výnosů. Celkové náklady pro rok 2015 jsou předpokládány ve výši 48,45 miliónů korun, což představuje snížení o zhruba 14% ve srovnání s objemem nákladů v roce 2014. Rozhodující položkou, kde dochází ke snížení nákladů společnosti především mzdové náklady, kde dochází ke snížení o 19% oproti roku 2014.

Je třeba jasně uvést, že má-li být zachována funkčnost letiště Karlovy Vary jako letiště mezinárodního (certifikovaného), je nutné zajistit dodržení všech předpisů a zákonných požadavků jak národních, tak mezinárodních a proto není možné přistoupit k takové redukci nákladů, která by zcela eliminovala pokles výnosů. Důvodem je, že velká část nákladů provozovatele letiště je fixních a souvisí se zajištěním řádného fungování letiště, zajištěním požadované úrovně provozní bezpečnosti a nemá přímou souvislost s aktuálním objemem provozu na letišti“, uvedl náměstek hejtmana pan Jakub Pánik.

Zavádění úsporných opatření, zejména ve mzdové oblasti, bylo projednáno se zástupci odborové organizace, působící ve společnosti. Bylo dosaženo shody na tom, že je třeba ke krokům navrženým vedením společnosti přistoupit a tyto byly ze strany odborové organizace akceptovány.

Cílem vedení společnosti je, což odráží i finanční plán pro rok 2015, aby letiště zůstalo i nadále provozně soběstačné, tj. vydělalo si na pokrytí provozních nákladů. Pokud se naplní všechny předpoklady finančního plánu, budou rovněž dodrženy závazky společnosti pro letošní rok ve výši 6 308 661,- korun, které spočívají v doplacení zbytku úvěru poskytnutého Komerční bankou, a. s. v roce 2011 (5.308.661,27 Kč) a jištěného Karlovarským krajem a splátky půjčky (1.000.000,- Kč) od vlastníka letiště, Karlovarského kraje, což jsou prostředky, které slouží kraji pro financování koupě bývalé provozní budovy Aeroklubu na letišti.

Dosažení provozní soběstačnosti je možné, pokud nedojde k dalším nepředvídatelným okolnostem. Účetní odpisy vlastního majetku společnosti jsou dle odpisového plánu ve výši 4 550 000,- korun a rozdíl do plánované účetní ztráty ve výši 2,9 miliónů korun je možné pokrýt nerozděleným ziskem z minulých období. Společnost je tedy nadále schopná provozovat letiště, bez provozní dotace či jiné finanční podpory (např. půjčky) od vlastníka, tj. Karlovarského kraje“, uvedl dále náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Letiště Karlovy Vary

Tematicky související články

Leave a Reply