Pilotinfo

Na Ostravském letišti vyroste nová řídící věž

Přidáno: 17. Září 2013Autor:

Výstavba obdobných provozních objektů a nových TWR již byla v minulosti úspěšně realizována na letištích v Brně i Karlových Varech a v provozních podmínkách regionálních letišť se osvědčila. Letiště Ostrava – Mošnov LKMT je poslední z regionálních letišť, kde výstavba dosud nebyla realizována a to z důvodu nemožnosti zajistit vhodný pozemek pro výstavbu.

Ke změně stavu došlo až v roce 2007, kdy Moravskoslezský kraj inicioval projekt výstavby Bezpečnostního centra na Letišti Leoše Janáčka Ostrava. Projekt byl pro nedostatek prostředků v roce 2011 ze strany Moravskoslezského kraje ukončen s tím, že nám byl nabídnut pozemek pod částí uvažovaného bezpečnostního centra a bezplatné převzetí územních a stavebních povolení vydaných pro bezpečnostní centrum. V září 2011 byla uzavřena Dohoda o výstavbě bezpečnostního centra na Letišti Leoše Janáčka Ostrava, kterou ŘLP ČR,s.p. získalo pozemek pro výstavbu, vydaná stavební povolení a práva k přepracování projektové dokumentace. Projektové práce a změna původního stavebního povolení probíhala v roce 2012. Po loňské novele zákona č.137/2006Sb bylo nutné projektovou dokumentaci dopracovat dle požadavků vyhl.230/2012 Sb. z června 2012 do stupně pro provádění stavby. V současné době je projektová dokumentace připravena pro vyhlášení veřejné zakázky na generálního dodavatele stavby.

Cílem projektu je vybudovat nový provozní objekt ve vlastnictví ŘLP ČR,s.p., který poskytne příznivé pracovní podmínky pro všechny odbornosti na jednom místě v optimální pozici vůči vzletové dráze a odbavovacím plochám letiště. Projektová dokumentace proto byla vypracována v souladu s uživatelským záměrem projektu, kde jsou zohledněny potřeby jednotlivých odborných pracovišť. Umístění objektu je dáno prostorovým vztahem k vzletové a přistávací dráze (VPD), kdy je objekt v optimální poloze vůči oběma prahům VPD a k odbavovacím plochám letiště. Je tak zajištěna ideální dohlednost z TWR na startující a přistávající letadla, včetně jejich pohybu po odbavovacích a pojížděcích plochách.

Technické řešení navrhovaného  objektu je standardní s částečným podsklepením, kdy 1. PP je využito pro umístění rozvoden el. energie a umístění záložních zdrojů napájení UPS. V 1. NP je vstupní prostor do objektu, ze kterého jsou po schodech nebo výtahem přístupná ostatní podlaží objektu. Na úrovni terénu mimo objekt je pak osazen diesel agregát náhradního zdroje el.energie, přístupová cesta a parkoviště zaměstnanců a návštěv.
Ve 2. NP je umístěna kompletní administrativa ŘLPČR,s.p. a pracoviště ČHMÚ s pozorovatelnou. 3.NP je celé určeno pro technické a provozní zázemí řízení letového provozu. Jsou zde umístěny prostory technického sálu, specializovaných dílen, zázemí letových dispečerů a výcvikové prostory (simulátor). Ve 4. NP, které je již jen nad částí 3.NP, je umístěna veškerá technologie objektu jako je kotelna, strojovny VZT,chlazení a přístupová chodba do věže. Zbytek plochy zabírá pochozí střecha. Ze 4.NP vybíhá nástavba řídící věže (TWR), kde jsou v 5. NP pracoviště APP a v 6. NP pracoviště TWR s výhledem 360°.

Celková zastavěná plocha objektu bez parkoviště je 575 m2 a celková užitná plocha pro ŘLP ČR,s.p. je 1274m2. Objekt je koncipován tak, aby byl adaptovatelný dle aktuálních provozních potřeb minimálně dalších 50 let a více a poskytoval kvalitní a bezpečné zázemí pro poskytování služeb řlp na letišti Ostrava.

nová řídící věž Ostrava

Tematicky související články

Leave a Reply