Pilotinfo

Co bude dál se sportovním parašutismem?

Přidáno: 13. Duben 2011Autor:

Vážení kolegové parašutisté,

od poloviny prosince loňského roku vzbuzují nejistotu mezi parašutisty kolující informace o průběhu řízení vedeném MD pro vydání „Pověření výkonem státního odborného dozoru SLZ – sportovní padák“.

Sportovní „skákací„ sezona již začala a mezi parašutisty se šíří dohady jak bude pokračovat řízení parašutistické činnosti a další s tím spojené agendy. Téměř každý druhý den volá některý z parašutistů se žádostí o radu jak pokračovat a postupovat dále. Z těchto důvodů  Vám chci podat vysvětlující informaci, jak uvedená záležitost vznikla, jak se v současné době vyvíjí a jaká jsou možná řešení.

Vzhledem k vyhrocené situaci v AeČR a způsobu jakým byla prováděna tzv. optimalizace zaměstnaneckého stavu – kdy celá optimalizace spočívala pouze v „tupém, nekoncepčním škrtání“ tabulkových míst (převážně parašutistů) a bez konzultací s příslušným zodpovědným inspektorem para, jsme se rozhodli pro jiné řešení, které se stávajícím vedením AeČR není možné realizovat a je tudíž jedinou možností toto řešení zkusit mimo strukturu AeČR.

Chceme zabezpečit, aby peníze určené na parašutismus v parašutismu zůstaly a nebyly vyváděny do činností s parašutismem nesouvisejících.

Obrátil jsem se s žádostí o pomoc na Ing.Oldřicha Součka a několik dalších zkušených a fundovaných osob.

Na základě řady diskuzí, úvah a vlastních zkušeností jsme zvolili níže uvedené řešení:

Byl ustanoven právní subjekt s názvem „Centrum správy parašutismu“ – dále jen CSP, statutárním představitelem CSP je v současné době Ing.Oldřich Souček, jmenovaný byl ochoten ujmout se uvedené funkce pouze za podmínky, že jím prováděný výkon této funkce bude neplacený – ať již přímo, formou odměn nebo jakoukoliv formou skrytého financování (výhody, slevy atd), jeho pravomoc bude pouze jako statutárního zástupce CSP a ne v řídící struktuře para.

Náplní činnosti uvedeného CSP je pouze výkon státního odborného dozoru v parašutismu (dle příslušného leteckého zákona) a jediným zdrojem příjmu pro zajištění uvedených činností (v případě pověření) je plánována pouze neinvestiční státní dotace, příjem z činnosti rejstříku para, příslušných administrativních činností, přezkušování a případně darů.

Byla zpracována organizační struktura inspektorátu para, zkušebny para a stanoveny pracovní náplně jednotlivých funkcí.

V souladu s příslušným paragrafem leteckého zákona byla dále zpracována žádost o „Pověření výkonem státního odborného dozoru SLZ – sportovní padák“ a tato žádost byla dne 15.12.2010 podána na MD.

MD uvedenou žádost řeší, byl proveden audit na AeČR, dále audit možného pracoviště CSP a v průběhu měsíce dubna má být vydáno rozhodnutí.

Jaká jsou možná řešení:

 1. Pověřen bude AeČR – nechci stanovovat prognózy dalšího fungování – představu si podle stávající situace udělá každý sám.
 2. Pověřen bude CSP – tzn. vedení rejstříku, šetření nehod (AeČR ukončil v prosinci 2010 pro UZPLN šetření nehod), inspektorsko lektorská činnost, tvorba předpisů, činnost zkušebny (certifikace, technické způsobilosti atd.), školení, kurzy a examinátorská činnost. V případě pověření CSP budou v krátké době novelizovány směrnice a metodiky pro parašutistickou činnost, tak aby byly v souladu se stávajícím zněním leteckého zákona a zároveň byly vstřícné parašutistům.
 3. Pověřen bude ÚCL – domnívám se, že zde by se velice složitě (za vysokých finančních nákladů) zabezpečoval plný výkon činností pro parašutismus.
 4. Objevilo se několik signálů, že zájem o „Pověření výkonem…….“ projevila LAA – oproti AeČR se jedná o pružnější organizaci, neznám jejich představy, takže nemohu vydávat prognózy, jak by řízení parašutismu pod jejich zastřešením vypadalo.

Panem Dvořákem jsme byli obviněni, že parašutisté se budou divit, jak se jich negativně dotknou poplatky za úkony, které byly součástí žádosti CSP na MD – jak je vidět ani po 6ti letech ve funkci nezná pan Dvořák základní dokumenty AeČR, v ceníku za úkony jsme kopírovali ceník AeČR a řadu poplatků za úkony máme dokonce mnohem levnější a některé poplatky neplánujeme vybírat vůbec.

Nebudu zde porovnávat celý ceník – zde je příklad několika poplatků, které v současné době zajímají parašutisty nejvíce:

 

přezkoušení ŘS - ceník AeČR – 400,- Kč nečlen (100,-Kč člen AeČR)
- ceník CSP – 0,-Kč – všichni
 

kontrola technické způsobilosti padáku

 

- ceník AeČR – 400,-Kč nečlen

 

(100,- člen AeČR)

 

V současné době se poplatky po republice liší podle toho kdo to dělá.

Vypadá to na postupnou privatizaci, a z toho vyplývajících cen.

- ceník CSP 200,- Kč – všichni
 

vystavení padákového záznamníku

 

- ceník AeČR 1000,- Kč

 

(200,-Kč člen AeČR)

- ceník CSP – 200,- Kč – všichni

 

Chci zde uvést, že založení CSP a snaha o získání pověření výkonem odborného dozoru v parašutismu není v žádném případě vytváření jakési asociace parašutistů a jejich vyvádění z aeroklubů – to by myslím byla chyba, neboť parašutisté jsou spoluvlastníky majetku nejen v AeČR ale i v jednotlivých ZOČ a je v jejich zájmu tam i nadále zůstat.

Uvedené řešení je pouze snahou o vyvedení profesní dozorové struktury parašutismu mimo strukturu AeČR a pro zajištění nezávislého autonomního dozorování  parašutistické činnosti.

Domnívám se, že náplní AeČR je řízení sportovní činnosti, organizování soutěží, rekordů, udělování výkonnostních tříd, sportovní zástup ČR směrem do zahraničí, ale výkon státního odborného dozoru musí být mimo tuto strukturu.

S výše uvedeným je spojena spousta dalších skutečností, které nás vedly k uvedenému kroku, ale to by bylo dlouhé povídání – pokud moje informace vzbudí zájem, jsem ochoten uvést další skutečnosti – byl bych rád, kdyby se k uvedenému tématu rozproudila diskuse, ale nechci hned zpočátku obtěžovat dlouhým podrobným materiálem.

Poslední co chci v této chvíli uvést – doporučuji: pokud máte stížnosti na jakékoliv nedostatky a chyby při vyřizování všech vašich parašutistických záležitostí – neřešte je mezi sebou a napište tuto skutečnost na MD – Odbor civilního letectví – jenom tak můžeme dosáhnout nápravy pro řešení vašich záležitostí.

Pokud jste tento dokument dočetli až sem pak vám děkuji za pozornost.

 

 

V Mladé Boleslavi, dne 11.4.2011                          Přemek NOSEK

Štítky: ,

Tematicky související články

12 Responses to “Co bude dál se sportovním parašutismem?”

 1. 1
  Radek Špinka Says:

  Konečně to vzal někdo za ten správný konec. Držíme pěsti.

 2. 2
  David Podroužek Says:

  Mně by spíš zajímalo co bude dál s Aeroklubem, předpokládám, že tímhle přijde o dost peněz?

 3. 3
  Radek Špinka Says:

  Nemyslím, že AK přijde o hodně peněz, řekl bych, že začnou rozdělovat tak, jak to mělo být od počátku. Pár lidí to určitě naštve, protože přijdou o svá “koryta”, nebudou se ze těchto peněz platit nesmyly a budou určeny na to, k čemu je stát poskytl. Je dost možné , že ona kontrola na AeČR zjistí mnoho pochybení, peníze získané od státu se budou muset vrátit, myslím si, že padne několik hlav, neboť z právního hlediska (myslím si) docházelo k porušování povinnosti při zprávě cizího majetku a to je trestný čin. No uvidíme.

 4. 4
  Oldřich Souček Says:

  Tyto peníze jsou přísně účelově vázané a lze je použít pouze na činnosti spojené s výkonem státního odborného dozoru (jinak se musí vracet), takže pokud nebude AeČR vykonávat Odborný dozor – nebude mít s těmito činnostmi náklady. Aerokluby taky fungují (musí fungovat) bez dotací.

 5. 5
  Martin Mezera Says:

  Autor článku opomenul uvést některé důležité skutečnosti pro získání komplexního přehledu o situaci v dané záležitosti.
  Náklady na výkon státního odborného dozoru začaly jaksi převyšovat každoročně poskytovanou státní neinvestiční dotaci od MD určenou na tuto činnost. Zvolené vedení AeČR od počátku roku 2010 postupně zastavilo vyplácení osobního ohodnocení jako nenárokové složky mzdy dotyčným zaměstnancům, zakázalo používání služebních automobilů k soukromým účelům, začalo sledovat čerpání pohonných hmot ze služebních platebních karet, začalo sledovat účty mobilního operátora, byla provedena redukce počtu služebních aut.
  Z důvodu avízovaného snížení výše státní dotace pro rok 2011 bylo postoupeno vyšetřování nehod státnímu úřadu k tomu účelu zřízenému a určenému a byla provedena redukce zaměstnanců provozní inspekce.
  Pro koho se tedy stala situace vyhrocenou, si udělá čtenář úsudek sám.

  Audity provedené MD v minulosti nezjistily v účetnictví AeČR nedostatky v čerpání a vynakládání této dotace, není tedy sebemenší důvod cokoli kamkoli vracet.

  Naopak ve vlastním výkonu a práci státního dozoru nedostatky zjištěny byly. Kdo byl vlastně za zjištěný stav v provozní inspekci v té době zodpovědný, ponechávám na úsudku a důvtipu čtenáře.

  CSP při žádosti o pověření výkonu odborného dozoru použil legislativu (předpisy, směrnice, osnovy,atd.) v držení AeČR, tedy duševní vlastnictví jiného subjektu, dokonce v té době ještě jako zaměstnanec tohoto jiného subjektu.
  Takový čin je minimálně nemorální, právníci by jej jistě dokázali pojmenovat přesněji.

  Autor článku by měl zveřejnit celý navrhovaný ceník za úkony a služby, který předložil k žádosti na MD, je to zajímavé čtení.
  Pověření může skutečně obdržet každý, kdo splní požadavky a kterého MD shledá způsobilým pro tuto činnost. Fyzická osoba, právnická osoba, ÚCL.
  Nicméně každý jiný subjekt nebo úřad stojící mimo strukturu AeČR musí mít ceník jen jeden. Cenové rozlišení člen-nečlen AeČR by bylo pro druhou skupinu jednoznačně diskriminační.

  Naopak současná praxe dvojích cen za úkony a služby státního dozoru ve struktuře AeČR je legální, protože tuto výhodu si členové AeČR hradí členskými příspěvky. Stejnou praxi dvojích cen za úkony a služby pro členy-nečleny má i LAA.

  Tohle asi autor článku také úplně a zcela nechápe.

  Martin Mezera
  člen výboru AeČR

 6. 6
  Pavel Mlýnek Says:

  Milý pisateli článku (že by Přemysle Nosku??),
  proč jsi použil nadpis článku „Co bude dál se sportovním parašutismem?“. Lépe by snad znělo „Jak jsem se podílel na odebrání pověření výkonu státního odborného dozoru SLZ – sportovní padák Aeroklubu ČR?“.
  Ale chápu to, nežli použít takhle dlouhý nadpis článku a napsat zde úplnou pravdu o svém působení co by hlavního inspektora parašutismu, je lepší použít původní nadpis a udělat ze sebe a CSP spasitele všech parašutistů.
  Pozorně jsem si přečetl (tvůj??) článek a pozastavil jsem se nad uvedenou variantou prognózy, kdy pověření obdrží CSP.
  Je zde uvedeno:
  “V případě pověření CSP budou v krátké době novelizovány směrnice a metodiky pro parašutistickou činnost, tak aby byly v souladu se stávajícím zněním leteckého zákona a zároveň byly vstřícné parašutistům.“
  Je tím myšleno, že po celou dobu tvého působení co by hlavního inspektora para na aeroklubu ses nevěnoval těmto změnám tak, aby byly v souladu s legislativou a byly vstřícné parašutistům?? To znamená, že po dobu kdy jsi byl zaměstnán a pobíral plat, jsi nic konstruktivního pro nás nevykonával?!? Proč jsi v článku nepopsal přehled své náročné pracovní činnosti v AeČR alespoň za uplynulé období roku 2009-2010?? Proč by jsme si měli najednou myslet, že pod CSP začneš pro nás pracovat lépe o 300% ??
  V současné době (prognóza č.1) má aeroklub svůj inspektorát, má stále platné pověření státního dozoru a ohledně potřeb prodlužování licencí, přezkušování ŘS a podobně se můžeme obracet na hlavního nebo oblastního inspektora. Další fungování je závislé od výsledku současné kontroly z MD (která je pravděpodobně na základě tvého udáni) a následného rozhodnutí, zdali AeČR bude či nebude ponecháno pověření.
  Celý tvůj článek mi připadá jako účelová mystifikace nás parašutistů a nedokážu se zbavit dojmu, že autorem nejsi ty – podepsaný pisatel, ale úplně někdo jiný.

 7. 7
  Quax Says:

  Pro upřesnění – autorem textu je Přemysl Nosek. Autorem nadpisu jsem já. Docela si zakládáme na tom, že na našem webu je vždy autorem textu, ten který je pod ním podepsán. Vyjímkou jsou přezdívky, které se uvádějí v případě, že k tomu má autor vážný důvod.

 8. 8
  Vlasta Dvořák Says:

  Nejdřív jsem si řekl, že nebudu reagovat, ale myslím si, že mám dokonce tu povinost.
  Nejdřív k vlastníku webu pilotinfo:
  za ad1)Dostal jsem nedávno mailem upozornění, že byl tento web založen, aby byl informativní a nebyly to další aeronoviny, ale jak vidím a nejen na tomto tématu, je to pouze další prostor na rozhádání letecké veřejnosti prostřednictvím špinění na podobných webovských stránkách. Už tomu odpovídal příspěvek na téma ŘLP. A to se mi nejen nelíbí, ale bere mi to chuť pro takovou leteckou komunitu cosi činiti.
  za ad2) K autorovi nadpisu, člověče víš vůbec co jsi napsal? Je to snad mimo tvoji rozlišovací schopnost? Tak aby jsme si všichni porozumněli, činnost pana Noska a výkon odborného dozoru nemá žádný vliv na sportovní parašutismus. A z těchto peněz se nedá na parašutismus a jeho činnost použít ani jedna koruna česká. Parašutismus a jeho sportovní část je plně v kompetenci AeČR, který na tuto činnost zajišťuje prostředky od MŠMT a to přímo a prostřednictvím Svazu sportovních svazů ( je nás 16). A tyto prostředky jsou zase přísně zúčtovatelné a ještě přísněji kontrolované. Jejich rozdělení obstarává plně parašutistická komise a Reprezentační rada. Nikdo jiný. Parašutistovi je šumafuk, kdo mu prodlouží průkaz. Jedná se pouze o pracovní místa pro některé lidi. A o to panu Noskovi šlo a jde. V současné době tuto funkci vykonává Emil Franěk,Olda Svozil a cca 18 aktivistů.

  K parašutistům:
  Co napsal Martin Mezera a Pavel Mlýnek je dost vyčerpávající a pravdivé. Snad jen malý dodatek v tom, že kontrola z MD nám popsala celý papír A4 nedostatky v práci pana Noska a to týden po jeho odchodu. Nevím tedy, proč chce dnes pracovat lépe, když to nedělal, když byl za to placený. Největší jeho chybou bylo, že si všechnu moc soustředil jen na svoji osobu, namísto, aby pravomoce předal aktivistickým inspektorům a sám dělal kontrolní činnost tak, jak mu ji pověření MD ukládalo.
  Měl to udělat tak, jako je to u leteckých inspektorů. Bohužel pan Nosek zapomněl říci, že 20 let bral peníze od organizace, do které teď kope a snaží se pomlouvat kdekoho. Že příspěvek od MD byl 70% jeho platu a zbývajících 30% musel zaplatit AeČR, respektive my všichni, to zapomněl uvést.

  Že jeho rozhodnutí odejít z funkce v AeČR nebylo na základě redukce zaměstnaneckého sboru, jak se nám tady snaží vnutit, dokazují anonymy, které napsal v roce 2008 na MD a které jsou stále uloženy v jeho počítači a může se kdokoliv přijít na ně podívat. Když jsme byli MD upozorněni na tyto dopisy a pak následovala kontrola z MD, Přemek Nosek obsah dopisu odsuzoval a ještě po republice šířil informaci, že je to dílo Blašky. Obrázek si udělejte sami.

  A že tady popisuje pan Nosek 3 varianty výkonu dozoru, jen svědčí o jeho neinformovanosti.
  Takže závěrem dodávám, že je varianta pouze jedna a bylo o ni rozhodnuto dne 24.2.2011 – tento dozor přechází na ÚCL a my se už jen dohadujeme o termínu předání. A pro úplnost, ÚCL si vezme do zaměstnaneckého poměru pouze pana Emila Fraňka a dva zaměstnance neparašutisty. A konečně udělají to, co měl udělat Nosek, pověří výkonem některých funkcí aktivisty.

  Co se změní pro parašutisty? V tomto směru vůbec nic. Snad jen toliko, že výkon dozoru byl nejen na padáky, ale i na Ul a tudíž budeme muset propustit i inspektora, který seděl jedním zadkem na třech židlích, včetně organizace CAMO a tudíž padne i povolení na letecké práce a tak si nebudou moci provozovatelé všech i výsadkových letounů odpočítat spotřební daň na plivo. A to mě osobně trápí nejvíc. Každý pochopí, že ty práce někdo udělat musí, když jsou nařízeny ÚCL a příslušnými předpisy a taky tu osobu musí někdo zaplatit. Jak se to dá zaplatit? Buď zvýšením členských příspěvků, nebo zvýšením ceny letových hodin. A o tom může rozhodnout jen konference. Žádné jiné finanční zdroje AeČR, tudíž my všichni, nemáme.

  Berte to jako nutnou informaci a reakci na článek pana Noska. Prosím, nereagujte na to dalšími příspěvky. Bylo by to právě to, co nechceme. Hledejme spíše cesty jak najít řešení pro nás všechny aeroklubáky. Oište mi na můj mail. Díky za pochopení.

 9. 9
  Quax Says:

  Takže opět upřesním, vlastník webu pilotinfo.cz není jeden člověk, ale jsme tři. Rozumím tomu, že příspěvek pana Noska u vás nemusel vzbudit nadšení. Možná jste si všimnul, že na rozdíl od Aeronovin u nás můžete na příspěvky reagovat v komentářích a dát tak čtenářům možnost utvořit si názor vlastní hlavou, podle síly argumentů. Náš web je primárně o pozitivních zprávách z letectví, ale nebudeme se vyhýbat ani tématům, která nejsou radostná, ale když se o nich nemluví, ale jenom šeptá je to podle mně do budoucna ještě horší. Kvůli tomuhle příspěvku kolegovi dokonce volal člověk, který nám do začátku půjčil peníze na rozjezd webu a chtěl, aby jsme ho dali pryč do doby, než bude vaše reakce. Neudělali jsme to, a ani to kvůli němu dělat nebudeme. To co nabízíme všem a teda i vám, napiště co k dané věci máte vy a to zveřejníme. Možná to vyčistí vzduch.

 10. 10
  Radek Špinka Says:

  http://zpravy.idnes.cz/cesky-aeroklub-nepruhledne-hospodaril-s-dotacemi-ukazal-audit-pb7-/domaci.asp?c=A110501_204341_domaci_vel

  Tak a je to tady, první vlaštovka o údajně “bezchybném” hospodaření s dotacemi na AeČR. Že bych měl pravdu…, proč psát na soukromé emaily?? Žijeme v demokratickém státě a jedna z možností, oproti bývalému režimu je, že mohu volně a veřejně vyjádřit svůj názor. Zatím to vypadá, že Přemek Nosek měl pravdu…, uvidíme, co přinese celková zpráva.

 11. 11
  Radek Špinka Says:

  http://zpravy.idnes.cz/aeroklub-mrhal-dotacemi-a-hrozi-mu-bankrot-kamarad-kalousek-nepomuze-1jp-/domaci.asp?c=A110516_1585789_domaci_jw

  A je to tady. Kontrola na AeČR dopadla prachbídně. Tak kde je to “bezchybné hospodaření??” Copak se stalo, že ti, kteří zde psali dlouhosáhlé litanie najednou mlčí?? Proč se nyní nebrání, proč nepíšou. Že by měl Přemek Nosek Pravdu??

 12. 12
  René Fáber Says:

  Původně jsem nechtěl na zdejší příspěvky reagovat, ale volal mi jeden člen výboru AeČR, ať si „v tom Liberci“ udělám pořádek a že kroky vůči AeČR ohledně odebrání pověření výkonu správy parašutismu a upozorňování na nehospodárné zacházení s dotacemi pocházejí z mého okolí.
  Tak na vysvětlenou – samozřejmě vím, co se děje a jsem o tom částečně informován. Jednak z různých webů, jednak z hovorů s parašutisty a další zaručeně pravdivé zprávy mám z článků pana Gazdíka. Jako předseda klubu prohlašuji, že s výše jmenovanými aktivitami nemá Paraklub Liberec nic společného. Přemek Nosek členství v Liberci ukončil, na zdejších stránkách píšící Radek Špinka nás též opustil a založil si Tandemcentrum Liberec. Náš člen je Olda Souček, ale jeho kroky nemají s naším klubem nic společného. Vím, proč do zmíněné akce Olda šel, a částečně ho chápu. Už když jsem před lety dělal předsedu parakomise AeČR a díky tomu byl i člen výboru AeČR, tak jsem upozorňoval na nespravedlivé rozdělování dotace na výkon správy para. Když se mluvilo o snižování stavů inspektorů, tak se vždy jako o prvních mluvilo o inspektorech – parašutistech, na které právě zmíněná dotace šla (na rozdíl od inspektorů pilotů, na které nám stát nedával ani korunu). Když přijel hlavní ispektor para před lety na školení do Liberce, tak jsme ho museli roztlačit, jelikož měl to nejhorší služební auto v AeČR, teda hned po Svozilovi  . Asi z té dotace pro parašutisty na slušné auto nezbylo. Jelikož jsme byli ve výboru pouze dva parašutisté, tak asi nemusím popisovat, jak dlouho se mojí připomínkou někdo zabýval.
  Na druhou stranu musím napsat, že mi současná negativní medializace AeČR není příjemná. Jsem členem od roku 1979 a stále se cítím být aeroklubákem. Také mi není lhostejné, jestli bude AeČR díky špatnému využívání dotací tyto vracet a nakonec na to doplatíme všichni. Když už je to v této fázi, je mi úplně jedno, kdo bude vykonávat správu parašutismu. Celá léta byla bezproblémová spolupráce s inspektorem Noskem, který nám vždy vyšel vstříc a mnohdy pomohl i nad rámec svých povinností, stejně dobrá spolupráce je nyní i s Emilem Fraňkem.
  Možná to bude znít sobecky, ale zajímá mě hlavně udržení flotily výsadkových (v rozumné míře i ostatních) letadel AeČR a tudíž další možnost našeho fungování. Pokud by se flotila rozpadla, tak nás nic nenutí být členy AeČR. Tento názor jsem slyšel i v jiných AK a to by byl postupný konec AeČR, protože kromě letadel už nemá ČO co nabídnout.
  Tolik na vysvětlenou, že si v Liberci pořádek bohužel v tomto směru udělat nemohu. Ten telefonát byl určitě myšlený upřímně a ve snaze zakopat válečné sekyry. Ale to musí ti, co je vykopali…

  René Fáber – Paraklub Liberec

Leave a Reply